Технологія Ethernet: лабораторний практикум

Технологія Ethernet: лабораторний практикум / М. О. Білова, С. П. Євсеєв, О. С. Жученко, І. С. Іванченко, О В. Шматко. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 196 с. УДК 004.738.5 T38 ISBN 978-617-7519-51-4

Рекомендовано Вченою радою НТУ «ХПІ» як лабораторний практикум для студентів спеціальностей 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології, протокол №10 від 29 листопада

Рецензенти: Смирнов О. А., д-р техн. наук, зав. кав. КПЗ, ЦНТУ; Остапов С.Е., д-р фіз. мат. наук, зав. кав. ПЗКС, ЧНУ;

В лабораторному практикумі дано характеристику технології Ethernet, розглянуто особливості сімейств стандартів локальних мереж, питання побудови сучасних комп’ютерних та обчислювальних мереж. Велику увагу приділено дослідженню технології Ethernet серед Cisco Pocket Tracer у вигляді лабораторних робіт, які можуть бути використані при викладанні відповідних дисциплін.

Призначено для студентів, які навчаються в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології, а також користувачів, які вивчають основи побудови комп’ютерних мереж та їх практичне застосування для вирішення прикладних завдань різної складності.