Про професію «Управління кібербезпекою та захистом інформації»

У зв’язку із стрімким впровадженням новітніх інформаційних технологій в усі сфери діяльності, відповідно збільшується і кількість цінної інформації, від захищеності якої залежить більшість важливих рішень, що приймаються на різних рівнях — від голови держави до громадянина. Інформаційна безпека наразі актуальна і перспективна галузь, що є складовою частиною успіху в управлінні підприємством і гарантує раціональне та ефективне вдосконалення всіх взаємозв’язаних процесів підприємства. Наша держава має значні інформаційні ресурси, що потребують якісного управління та захисту з метою найбільш ефективного їх використання для потреб держави та суспільства. З цих позицій підготовка фахівців із організації інформаційної безпеки є невід’ємною та критично важливою складовою інформаційної безпеки держави.

Фахівці з управління інформаційною безпекою здатні вирішувати завдання теоретичного та практичного характеру, що безпосередньо пов’язані з усіма аспектами захисту інформації. Підготовка таких фахівців спирається на оволодіння сучасними інформаційними технологіями, фундаментальними та прикладними науковими дисциплінами, що дозволить майбутнім фахівцям досконало знати конструкцію та принципи функціонування сучасних комп’ютерних систем та мереж, організовувати електронний документообіг, адмініструвати комп’ютерні мережі, проектувати системи захисту інформації та системи управління інформаційною безпекою тощо.

Основними сферами діяльності у сучасному інформаційному суспільстві дипломованого фахівця із організації інформаційної безпеки є:

 • здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації загроз інформаційному суверенітету держави;
 • аналіз проблем інформаційної сфери та організація діяльності з огляду на досягнення науки управління та з урахуванням динамічних змін, що відбуваються у сфері інформаційної безпеки;
 • розробка планових документів щодо організаційних заходів та технічних засобів захисту інформаційних ресурсів і баз даних обмеженого доступу;
 • розробка проектів нормативно-правових актів та організація заходів з питань діяльності підприємств, установ, організацій, використовуючи різні моделі управління та методи оцінювання загроз інформаційній безпеці;
 • формування політики інформаційної безпеки підприємства;
 • управління проектуванням систем захисту інформації;
 • побудова комплексних систем захисту інформації та здійснення їх експертизи;
 • проектування систем менеджменту інформаційної безпеки та здійснення їх аудиту;
 • проведення аудиту інформаційної безпеки на підприємстві та службових розслідувань інцидентів, пов’язаних з порушенням інформаційної безпеки.

Випускники з кваліфікацією фахівця із організації інформаційної безпеки здатні працювати на керівних посадах у підрозділах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України та в підрозділах захисту інформації підприємств і банківських установ, і можуть обіймати наступні первинні посади:

 • фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом;
 • фахівець з режиму секретності;
 • фахівець із організації інформаційної безпеки;
 • інспектор з організації захисту секретної інформації;
 • менеджер систем з інформаційної безпеки.