Матеріально-технічне забезпечення

Освітній процес на кафедрі проходить у спеціалізованих сучасних навчальних та навчально-наукових лаборато­ріях, комп’ю­терних класах та полігонах, де студенти отримують ґрунтовні знання з гума­нітарних, со­ціально-економічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін.

Для отримання фахових компетентностей за спеціальністю 125 «Кібербезпека» здобувачам вищої освіти надаються:

Професійно-орієнтовані дисципліни надають студентам базові знання з усіх аспектів захисту інформації, включаючи основні методи та засоби захисту, криптографію та стеганографію, охоронні системи, збереження державної і комерційної таємниці, захищені інформаційні технології, економічну безпеку підприємств, нормативно-правове та організаційне забезпечення, управління в кризових ситуаціях, соціотехнічна безпека тощо.

Спеціальна підготовка забезпечує отримання знань з інформацій­ного та міжнародного права, за­хисту інформації в комп’ютерних мережах, су­часних про­грамних методів та засобів захисту, ав­томатизованих систем обро­бки інфор­мації з обмеженим доступом, розробки програмних і апаратних засо­бів захисту інформації, захисту від соціоінжинірних атак, систем управління інформаційною безпекою відповідно до стандартів ISO 27000.

В межах зазначеного напряму, крім спеціальної професійно-орієнтованої підготовки, майбутні фахівці також опановують низку комп’ютерних дисцип­лін, які в майбутній професійній діяльності дозволять їм детально знати конс­трукцію та принцип функціонування сучасних комп’ютерів і операційних сис­тем, розробляти складні електронні документи, що ґрунтуються на різноманіт­них прикладних пакетах (текстових, графічних, табличних, математичних, управління базами даних та ін.), виконувати адміністрування комп’ютерних ме­реж тощо.

Досягнення у навчальному процесі кафедри базуються на результатах наукового процесу.