“Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації (CICSIS)”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних систем і технологій

VI Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»

19-22 лютого 2020 року

що відбудеться на базі Європейського університету в Закарпатській області Міжгірському районі село Верхнє Студене, туристичний комплекс «Едельвейс» (додаток 3).

Тематика конференції (секцій):

 • Безпека комп’ютерних мереж та Інтернет;
 • Безпека систем електронного урядування;
 • Захист програмного забезпечення та обладнання;
 • Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури;
 • Криптологія;
 • Стеганографія та стегоаналіз;
 • Конкурентна розвідка та управління знаннями;
 • Приватність та захист персональних даних;
 • Організаційно-правові питання безпеки інформації;
 • Управління інформаційною безпекою;
 • Економіка інформаційної безпеки;
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології;
 • Новітні підходи до підготовки фахівців з кібербезпеки відповідно до нового переліку спеціальностей.

Робочі  мови: українська, англійська, російська, польська.

Співорганізатори  конференції:

Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій;

Університет Бельсько-Бяла (польща);

Академія бізнесу (Польща, м. Домброва-Гурнича);

Каспійський державний університет технологій та інжинірингу ім. Ш. Есенова (республіка казахстан).

 

Заявка на участь у конференції проводиться через e-mail: conference.eu.in.ua@gmail.com  до 24 січня 2020 року (див. додаток 1).

Контрольні дати конференції:

До 20 січня 2020 р. – реєстрація, прийом матеріалів тез доповідей (див. додатки 1, 2);

До 25 січня 2020 р. – підтвердження включення доповіді до програми конференції;

До 31 січня 2020 р. – прийом квитанцій про сплату організаційного внеску;

До 08 лютого 2020 р. – обробка та рецензування поданих матеріалів, підтвердження прийняття тез для публікування у збірнику тез.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок  покликаний  покрити  витрати за участь в 4-денній роботі  конференції з трансфером (від смт. Воловець), проживанням в комфортабельних номерах,  харчуванням, організаційним  забезпеченням заходів  конференції,  видання  інформаційних  матеріалів,  збірника  тез доповідей,  технічне  та  інформаційне  обслуговування,  необхідні  супутні матеріали. Кожен очний учасник конференції отримує відповідний сертифікат.

Сума організаційного внеску для учасників

З України З країн ЄС З країн СНГ Участь аспірантів з України Умови проживання
3500 грн. 200 євро 150 дол. Проживання в номері 1 категорії
3000 грн. 3000 грн. Проживання в номері 2 категорії
280 грн. 15 євро 15 дол. 280 грн. Заочна участь

 Кошти в гривнях переказувати на розрахунковий рахунок:

АБ Укргазбанк, ЄДРПОУ  24366800,  IBAN UA 203204780000026004924436651,  МФО 320478, ПВНЗ «Європейський університет» (з приміткою – на VI Міжнародну науково-практичну конференцію).

Копія платіжного доручення надсилається на e-mail: conference.eu.in.ua@gmail.com

 додаткова інформація за телефоном:

(044) 424-13-86

Секретаріат:

Галіцька Юлія – секретар деканату факультету інформаційних систем та технологій Європейського університету

тел. 066-054-90-74

 

Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСТНИКА

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, Ім’я, По-батькові
Місце роботи / навчання
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Контактні телефони та E-mail
Адреса (з індексом)
Назва доповіді
Формат участі Очна/Заочна

Додаток 2

Тези доповідей українською, російською, англійською мовами подаються до 24 січня 2020 року на e-mail: conference.eu.in.ua@gmail.com у форматі MS Word.

Тези доповідей повинні бути об’ємом не менше 2-х повністю заповнених сторінок формату А4, підготовлені на одній з робочих мов конференції в редакторі Microsoft Word, в форматі *.doc, шрифт TimesNewRoman, розмір 12 pt, інтервал одинарний. Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см, абзац 1,25 см. Формули повинні бути набрані в редакторі Equation 3.0 (MathType). Рисунки виконуються по можливості векторною графікою; скановані рисунки виконуються з роздільною здатністю не менше 300 dpi).

Порядок оформлення тез

УДК (12 пт., напівжирний, ліворуч)

Заголовок (12 пт., напівжирний, центрований, усіма заголовними літерами).

Через 1 інтервал:

ініціали та прізвище авторів (курсив 12 пт., праворуч);

науковий ступінь та звання авторів, посада, організація, (курсив, 12 пт., праворуч);

E-mail (курсив 12 пт., праворуч).

Через 1 інтервал:

Анотація (50-100 слів. Курсів 12 пт., з вирівнюванням по ширині).

основний текст (текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині 12 пт.).

Текст тез повинен передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленої задачі; висновки, що містять основні отримані результати.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

УДК 621.395.7

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖ WiFi

НА ТРАНСПОРТІ

Лахно В.А.

д.т.н., проф.,

зав. каф. кібербезпеки та

управляння захистом інформаційних систем

Європейський університет

Valss21@i.ua

 

Анотація. Розглядається можливість …

Розвиток систем. …

Таким чином, можна зробити наступні висновки….

 

Література:

 1. Зырянова Т. Ю. Оптимизация распределения ресурсов, выделяемых на обеспечение информационной безопасности / Т.Ю. Зырянова, Ю.И. Ялышев // Информационные технологии на железнодорожном транспорт: материалы 11-й Междунар. науч.- практ. конф. СПб, 2006. – С. 284–286.

 

Додаток 3

 У лютому 2016, 2017 та 2018 року на гірськолижній базі «Едельвейс» Європейського університету (Закарпатська обл., Міжгірський район, с. Верхнє Студене) успішно пройшли 3, 4 та 5-та Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації» (CICSIS-2016, CICSIS-2017, CICSIS-2018).

Серед інших з актуальними науковими доповідями виступили: д.т.н., проф. Корченко О.Г., д.т.н., проф. Смірнов О.А., д.т.н. проф. Васіліу Є.В., д.т.н. проф. Лужецький В. А., д.т.н., проф.  Ахмєтов Б.С., д.т.н. проф. Лахно В.А.  та інші колеги з Польщі та Казахстану.

Усі доповіді викликали значний інтерес і жваві дискусії серед міжнародної наукової спільноти. За результатами конференції видано збірник наукових доповідей та тез. Прийнято рішення продовжити практику проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації» у форматі 2020 року.