Прикладна криптологія: системи шифрування

Підручник містить загальні відомості про: основи криптології, криптографії та криптографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чисел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи побудови симетричних та асиметричних криптографічних систем шифрування, які використовуються для забезпечення конфіденційності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.   Подробнее

Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України

У підручнику розгорнуто викладено теоретичні відомості за дисципліною «Методи та принципи викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах» з метою опанування студентами навичок впевнено та ефективно організовувати навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з інформаційної безпеки.   Подробнее

Психологія управління

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою умінь: психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; аналізу витоків та причин виникнення конфліктів, виявлення закономірностей їх розвитку, можливих моделей управління та розв’язання конфліктів, а також оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу як побічного явища конфліктних ситуацій.   Подробнее

Електронний документообіг

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою системи теоретичних і емпіричних знань та практичних умінь про сучасні технології електронного документообігу та їх застосування в управлінні документними та інформаційними ресурсами підприємства. Особлива увага у посібнику приділена сучасній технологічній концепції Enterprise Content Management, застосування якої на підприємстві дозволяє забезпечити ефективне управління накопиченими інформаційними ресурсами.   Подробнее

Банківська безпека

У підручнику надаються методи і засоби здобуття інформації щодо банківської діяльності, а також організації комерційної та конфіденційної таємниць банків. Розглядаються правові основи банківської діяльності та правове забезпечення захисту банківської інформації, ризики та їх оцінка у банківській діяльності, злочини та забезпечення безпеки.   Подробнее

Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці

У монографії розглянуті нормативно-правові та соціально-організаційні аспекти охорони державної таємниці, проведено критичний аналіз чинних методичних настанов, рекомендацій та процедур оцінювання можливої шкоди у разі розголошення державної таємниці або втрати її матеріальних носіїв, запропоновано оригінальні експертно-аналітичні підходи до визначення цінностей секретної інформації та обсягів втрат у разі її витоку.   Подробнее

Материалы IV международной научно-технической конференции «ITSEC»

ITSEC [Текст]: Материалы IV международной научно-технической конференции / Оргкомитет конференции «ITSEC»; кафедра безопасности информационных технологий НАУ. - К.: НАУ, 2014 - 178 с.   Подробнее

Аудит и управление инцидентами информационной безопасности

У посібнику систематизовано сукупність відомостей щодо основних понять, принципів, методів та засобів організації і проведення аудиту інформаційної безпеки, а також процедур управління інцидентами інформаційної безпеки відповідно до вимог найбільш поширених міжнародних стандартів.   Подробнее

Научный журнал «Защита информации»

Журнал «Защита информации» посвящен освещению вопросов исследования теоретических, научно-технических и технологических проблем, связанных с организацией, созданием методов и средств обеспечения защиты информации при ее хранении, обработке и передаче с использованием современных математических методов и информационных технологий.   Подробнее

Научный журнал «Безопасность информации»

Основной целью журнала является освещение результатов научных исследований и распространение информации по всем аспектам информационной безопасности.    Подробнее

Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Лабораторний практикум

Лабораторний практикум «Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою».   Подробнее

Построение систем защиты информации на нечетких множествах

Книга посвящена актуальным теоретическим и практическим вопросам разработки методов, моделей и систем защиты информации, предназначенных для оценки состояния безопасности информационных ресурсов в компьютерных системах.   Подробнее

Bookmark and Share
Теги