Прикладна криптологія: системи шифрування

Автори: О.Г.Корченко, В.П.Сіденко, Ю.О.Дрейс.

Підручник містить загальні відомості про: основи криптології, криптографії та криптографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чисел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи побудови симетричних та асиметричних криптографічних систем шифрування, які використовуються для забезпечення конфіденційності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; а також приклади з розв’язками, контрольні питання з відповідями на них та авторські комп’ютерні програми з візуалізацією процесів криптографічного шифрування та перетворення на компакт-диску.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» в галузі знань «Інформаційна безпека».

Bookmark and Share