Прикладна криптологія: системи шифрування

Підручник містить загальні відомості про: основи криптології, криптографії та криптографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чисел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи побудови симетричних та асиметричних криптографічних систем шифрування, які використовуються для забезпечення конфіденційності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.   Докладніше

Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України

У підручнику розгорнуто викладено теоретичні відомості за дисципліною «Методи та принципи викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах» з метою опанування студентами навичок впевнено та ефективно організовувати навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з інформаційної безпеки.   Докладніше

Психологія управління

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою умінь: психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; аналізу витоків та причин виникнення конфліктів, виявлення закономірностей їх розвитку, можливих моделей управління та розв’язання конфліктів, а також оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу як побічного явища конфліктних ситуацій.   Докладніше

Електронний документообіг

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою системи теоретичних і емпіричних знань та практичних умінь про сучасні технології електронного документообігу та їх застосування в управлінні документними та інформаційними ресурсами підприємства. Особлива увага у посібнику приділена сучасній технологічній концепції Enterprise Content Management, застосування якої на підприємстві дозволяє забезпечити ефективне управління накопиченими інформаційними ресурсами.   Докладніше

Банківська безпека

У підручнику надаються методи і засоби здобуття інформації щодо банківської діяльності, а також організації комерційної та конфіденційної таємниць банків. Розглядаються правові основи банківської діяльності та правове забезпечення захисту банківської інформації, ризики та їх оцінка у банківській діяльності, злочини та забезпечення безпеки.   Докладніше

Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці

У монографії розглянуті нормативно-правові та соціально-організаційні аспекти охорони державної таємниці, проведено критичний аналіз чинних методичних настанов, рекомендацій та процедур оцінювання можливої шкоди у разі розголошення державної таємниці або втрати її матеріальних носіїв, запропоновано оригінальні експертно-аналітичні підходи до визначення цінностей секретної інформації та обсягів втрат у разі її витоку.   Докладніше

Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції «ITSEC»

ITSEC [Текст] : Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції / Оргкомітет конференції «ITSEC» ; кафедра безпеки інформаційних технологій НАУ. — К. : НАУ, 2014. — 178 с.   Докладніше

Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки

У посібнику систематизовано сукупність відомостей щодо основних понять, принципів, методів та засобів організації і проведення аудиту інформаційної безпеки, а також процедур управління інцидентами інформаційної безпеки відповідно до вимог найбільш поширених міжнародних стандартів.   Докладніше

Науковий журнал «Захист інформації»

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.   Докладніше

Науковий журнал «Безпека інформації»

Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.   Докладніше

Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Лабораторний практикум

Лабораторний практикум «Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою».   Докладніше

Побудова систем захисту інформації на нечітких множинах

Книга присвячена актуальним теоретичним і практичним питанням розробки методів, моделей та систем захисту інформації, призначених для оцінки стану безпеки інформаційних ресурсів у комп'ютерних системах.    Докладніше

Bookmark and Share
Теги