Про професію аналітика консолідованої інформації

Спеціальність «Консолідована інформація» забезпечує підготовку інформаційних аналітиків для усіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (магістр, спеціаліст) вищу освіту за будь-яким напрямом підготовки без вимог до стажу роботи.

Випускникам присвоюється кваліфікація 2432.2 «Аналітик консолідованої інформації».

Спеціальність «Консолідована інформація» (в англомовних країнах – конкурентна (бізнес-) розвідка – Competitive (Business) Intelligence), є міжгалузевою спеціальністю, що забезпечує високопрофесійну підготовку інформаційних аналітиків для всіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Аналітик консолідованої інформації - це професіонал міжгалузевого та універсального характеру; його вміння, навички та здатності придатні для використання в будь-якій сфері діяльності. Аналітик з консолідованої інформації - мозковий центр, «очі і вуха» керівника будь-якої бізнес-структури чи органу державної влади.

 Актуальним завданням фахівців із формування консолідованих інформаційних ресурсів є формування моделей організаційно-соціальних систем та інструментальних засобів їх підтримки, а також розроблення алгоритмів забезпечення ефективного функціонування і стійкого розвитку цих систем.

 Прикладна наукова галузь «консолідована інформація» розвивається в трьох основних напрямах, а саме – консолідована інформація виробничої сфери, консолідована інформація невиробничої сфери та консолідована інформація в системах спеціального призначення.

Потенційними споживачами першого напряму консолідованої інформації є бізнесові виробничі структури та керівники підприємств, другого — представники влади різних рівнів, третього — представники спецслужб.

Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація» орієнтована на:

 • створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;
 • інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
 • розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;
 • комп'ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;
 • набуття, подання та виведення даних і знань, керування на основі знань;
 • методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;
 • системи керування базами знань;
 • мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Магістр із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» знатиме / вмітиме:

 

 • основи теорії пізнання, семіотики, когнітивної психології, системології; способи репрезентації понять і процесів у пам'яті людини, основні механізми мислення, способи активізації мислення та моделі міркувань;
 • методи роботи зі знаннями: методи набуття, подання, структурування, виведення знань;
 • текстологічні методи видобування знань і методи видобування знань із експертів;
 • методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, об'єктні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів;
 • мови представлення знань і розмітки, методології розроблення орієнтованих на знання інформаційних систем і технологій;
 • інструментальні засоби їхньої побудови та підтримання їхнього життєвого циклу;
 • універсальні мови програмування, мови імітаційного моделювання та вмітиме використовувати методи та засоби інженерії знань;
 • проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі.

Випускники цієї спеціальності володіють системою знань та умінь щодо:

 • інформаційно-аналітичного забезпечення різних видів економічної діяльності державного управління, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • інформаційних технологій організації бізнесу та підтримки прийняття рішень;
 • технологій менеджменту знань та інформаційного менеджменту;
 • економіки інформаційно-аналітичної діяльності.

 

Випускники можуть працювати в різних структурах, зокрема:

 • у наукових, науково-організаційних, інформаційних та патентних підрозділах наукових установ, науково-виробничих комплексів;
 • в інформаційно-маркетингових підрозділах підприємств і організацій виробничої сфери та сфери послуг різних галузей;
 • в інформаційно-аналітичних службах центральних органів влади та місцевого самоврядування, фінансово-економічних установах тощо;
 • у засобах масової інформації;
 • у спецслужбах.

Посади, які може обіймати: Заступник директора з управління інформаційними ресурсами (з інформаційно-аналітичної роботи). Керівник (співробітник) інформаційної служби, аналітичного відділу, відділу стратегічного планування і прогнозування, відділу реінжинірингу, відділу організаційного проектування. Керівник (співробітник) консалтингової фірми. Аналітик-консультант.

Посади, які можуть обіймати випускники за європейською системою організації праці: аналітик (analyst); архітектор знань (knowledge architect); журналіст проектів (projects journalist); інформаційний менеджер (information manager); редактор змісту (content editor); керівник знаннями (knowledge leader).

Основні навчальні дисципліни: Конкурентна розвідка; Технології підтримки прийняття рішень; Технології інформаційного менеджменту; Технології менеджменту знань; Інформаційні технології організації бізнесу; Архітектура та стратегія інформаційних технологій підприємства; Методологія та організація наукових досліджень; Інтелектуальна власність; Практикум з іноземної мови.

Навчальний процес за спеціальністю 8.18010015 «Консолідована інформація» забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри БІТ, інших кафедр НАУ.

Умови навчання:  на бюджетній / контрактній основі.

Форма навчання: денна (з відривом від виробництва).

Тривалість навчання – 1 навчальний рік.

Bookmark and Share