Прикладна криптологія: системи шифрування

Підручник містить загальні відомості про: основи криптології, криптографії та криптографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чисел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи побудови симетричних та асиметричних криптографічних систем шифрування, які використовуються для забезпечення конфіденційності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.   More detail

Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України

У підручнику розгорнуто викладено теоретичні відомості за дисципліною «Методи та принципи викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах» з метою опанування студентами навичок впевнено та ефективно організовувати навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з інформаційної безпеки.   More detail

Психологія управління

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою умінь: психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; аналізу витоків та причин виникнення конфліктів, виявлення закономірностей їх розвитку, можливих моделей управління та розв’язання конфліктів, а також оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу як побічного явища конфліктних ситуацій.   More detail

Електронний документообіг

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою системи теоретичних і емпіричних знань та практичних умінь про сучасні технології електронного документообігу та їх застосування в управлінні документними та інформаційними ресурсами підприємства. Особлива увага у посібнику приділена сучасній технологічній концепції Enterprise Content Management, застосування якої на підприємстві дозволяє забезпечити ефективне управління накопиченими інформаційними ресурсами.   More detail

Банківська безпека

У підручнику надаються методи і засоби здобуття інформації щодо банківської діяльності, а також організації комерційної та конфіденційної таємниць банків. Розглядаються правові основи банківської діяльності та правове забезпечення захисту банківської інформації, ризики та їх оцінка у банківській діяльності, злочини та забезпечення безпеки.   More detail

Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці

У монографії розглянуті нормативно-правові та соціально-організаційні аспекти охорони державної таємниці, проведено критичний аналіз чинних методичних настанов, рекомендацій та процедур оцінювання можливої шкоди у разі розголошення державної таємниці або втрати її матеріальних носіїв, запропоновано оригінальні експертно-аналітичні підходи до визначення цінностей секретної інформації та обсягів втрат у разі її витоку.   More detail

Proceedings ofThe 4th International Scientific Conference «ITSEC»

ITSEC [Text]: Proceedings of the IV International Scientific Conference / Conference Organizing Committee «ITSEC»; Security of Information Technologies NAU. - K.: NAU, 2014. - 178 p.   More detail

Audit and management of information security incidents

У посібнику систематизовано сукупність відомостей щодо основних понять, принципів, методів та засобів організації і проведення аудиту інформаційної безпеки, а також процедур управління інцидентами інформаційної безпеки відповідно до вимог найбільш поширених міжнародних стандартів.   More detail

Ukrainian Information Security Research Journal

Ukrainian Information Security Research Journal devoted to highlighting research issues of theoretical, scientific, technical and technological problems, related with organization, methods development and tools to information security during its storage, processing and transmission using advanced mathematical methods and information technology.   More detail

Ukrainian Scientific Journal of Information Security

The main aim of the journal is to highlight the results of scientific researches and the dissemination of information on all information security aspects.    More detail

Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Лабораторний практикум

Лабораторний практикум «Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою».   More detail

Побудова систем захисту інформації на нечітких множинах

The book is dedicated to the current theoretical and practical problems of developing methods, models and information security systems designed to assess the security of information resources in computer systems.    More detail

Bookmark and Share
Tags